Tjenester

Tre faser

Vi arbeider ofte med tjenester i tre faser som dekker alt fra innledende undersøkelser til ferdig fabrikk og optimalisering av denne.

Full integritet

Vi leverer alle våre tjenester med full integritet overfor kunden. Etter kundens ønske kan vi også bruke en konfidensialitetserklæring (NDA – Non Disclosure Agreement) for ytterligere å fokusere på sikkerhet rundt konfidensiell informasjon.

I. Før utvikling

Geologiske forundersøkelser

Før man gjør noe som helst er det vanlig at en geolog gjør feltarbeid i et område som er av interesse. Slikt arbeid kan initieres av en mistanke om en forekomst basert på en rekke faktorer som geologiske kart og undersøkelser, terrenganomalier mv.

Vår geolog har livslang erfaring innen mineral og malm leting og har funnet forekomster der andre ikke har det.

Strategi for fremdrift

I det man ser at man kan ha en mulig forekomst av kommersiell interesse, så vil det videre arbeidet gjerne bety år med videre utvikling av prosjektet, avhengig av kompleksitet.

I denne sammenheng er det essensielt at man har en masterplan for hvordan man tenker at løpet frem mot drift skal legges. Det er viktig å innse kostnadene som ligger i utviklingen og mengden arbeid som må legges ned.

Promin har jobbet med både store og små prosjekter fra begynnelse til drift og videre. Vi kan derfor gi gode råd på veien mot oppstart.

II. Utvikling av forekomst

Mulighetsstudier

Vi har jobbet med mulighetsstudier på flere nivå og vet hva som kreves ift forskjellige standarder samt hva som forventes av investorer og andre aktører. Et godt gjennomført studie vil gi en stor fordel i investormarkedet.

 • Konseptstudie (Order of Magnitude eller Scoping study)
 • Innledende Mulighetsstudie (PFS – Preliminary Feasibility Study)
 • Mulighetsstudie (FS – Feasibility Study)

Mulighetsstudier vil variere noe avhengig av hvilke referanselover man benytter. I Norden er ofte JORC brukt, men også NI-43101. Sør-Afrikanske SAMREC brukes mye på det Afrikanske kontinent. Hvilke lover man benytter vil også avhenge av hvilket investormarked man ønsker å gå inn mot.

Arbeidet med mulighetsstudiene innebærer ofte en bredt sammensatt prosjektgruppe med god styring over en gitt tid. Det er viktig med både kunnskap og erfaring for at en slik prosess skal bli god og gi et vellykket produkt. Vi har vært med på disse prosessene og har førstehånds erfaring med de delene som må være på plass for at produktet skal være godkjent.

Boring og geologisk utvikling

I utviklingen av en forekomst vil det være nødvendig med en kontinuerlig oppdatering og presisering av den geologiske modellen.

Promin AS kan lage slike modeller og har kontakter for å få disse modellene godkjent av en Competent / Qualified Person.

Vi har jobbet med mye med riktige måter å gjennomføre borekampanjer på ved gjennomgående bruk av QA/QC (Quality Assurance / Quality Control) i hele prosessen for å sikre at data ikke går tapt eller ikke kan brukes i ettertid.

Vår geolog har lang erfaring i diverse kjerneloggingsmetoder, geologi, Q-verdier, XRF mm.

Ytre miljø og deponi

Vi kjenner regelverk og vet hva som kreves. Kanskje enda viktigere vet vi hvordan man må jobbe med media og opinion i slike spørsmål.

 • Regelverk
 • Deponi:
  • landbasert,
  • sjøbasert,
  • tilbakefylling og
  • undersøkelser av muligheter for videreformidling av overskuddsmasser
 • Mediahåndtering og informasjonsvirksomhet
 • Sette opp målinger av støy, støv osv.
Rettigheter

I utviklingen av en forekomst er det essensielt at man har kontroll på sine rettigheter. Det kan være enormt skadelig for en bedrift hvis man mister rettigheter midt inne i en utviklingsprosess for forekomst. Promin har god erfaring med å forvalte rettigheter og kjenner regelverket godt.

Regler og rettigheter

 • Undersøkelsesrett (tidligere muting)
 • Utvinningsrett (tidligere utmål)
 • Driftskonsesjon

Anbefalinger og kontroll

 • Vi søker om rettigheter for dere
 • Promin kan legge strategi for rettigheter for bedriften

Vi kan ta ansvar for kontroll og oppfølging av rettigheter

Gruve- og dagbruddsplanlegging

Vi kan metodene og har gode verktøy for visualisering og planlegging av gruve og dagbruddsdrift.

 • Valg av brytningsmetode
 • Gruve design presentert som 3D modell

Beregning av reserver

Forekomstevaluering

Vi har allerede god erfaring med forekomstevaluering og oppsett av økonomiske modeller basert på geologiske data fra boreprogrammer.

 • Innsamling av geologiske data
 • 3D modellering av forekomst
 • Kvantifisering av gehalt eller andre kvalitetsparametre ved Kriging
 • Ressursrapportering i henhold til internasjonale standarder som JORC og NI 43-101 med Competent Person statement
 • Droneflyging av områder med mulighet for fotogrammetri og fotorealistiske 3D modeller av landskap, brudd, bygninger mm.
Planarbeid

Vi utformer og/eller hjelper til i prosesser som gjennomføres sammen med myndigheter, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Kompetanse som vi eventuelt ikke innehar selv kan vi fremskaffe gjennom vårt nettverk.

 • Planprogram
 • Reguleringsplan
 • Konsekvensutredninger
 • Utslippssøknad

Mange prosjekter kommer for sent igang med planprogram og mister verdifull tid på dette. Byråkratiske prosesser tar alltid tid og derfor er det viktig å være tidlig ute.

I en slik prosess er det vanlig at media og opinion kommer sterkt på banen og det er viktig å agere riktig i forhold til slike prosesser. Promin har erfaring med media og opplysningsarbeid og hjelper til med å få frem bedriftens synspunkt.

III. Forekomst i drift

Uttak og drift

Promin har oversikt over hvilke krav som settes til forsvarlig uttak og drift og kan hjelpe til i oppfølging av alt fra bergverk til underjordsdrift.

 • Mineralloven
 • Bergteknisk ansvarlig
 • Driftsoppfølging
 • Driftsplan
Bygging av fabrikk

Promin har lang driftserfaring fra en rekke ulike verk og med en mengde forskjellige oppredningsutstyr. Vi kan bidra i utvelgelse av utstyr og jobbe sammen med et teknisk team med løsninger for drift.

Vi har gode kontakter inn mot miljøer som har lang erfaring med teknisk tegning og bygging av oppredningsverk.

Oppredning / mineralprosessering

Promin har spesialkompetanse innen oppredningsprosesser og har et unikt samarbeid med oppredningslaben ved NTNU som gjør at vi kan følge opp testarbeid fra A til Å.

 • Forsøkskjøring:
  • labskala,
  • pilotskala og
  • fullskala.
 • God oversikt over tilgjengelig teknologi i markedet.
 • Erfaring fra drift av prosessanlegg for mineraler.
 • Prøvetaking
 • Kvalitetskontroll
 • Godstransport og lagring

Andre tjenester

HMS - Helse Miljø og Sikkerhet

Vi kjenner hvilke krav og regler som gjelder for Bergindustrien i Norge og kan sette opp oversikt over hva som deres bedrift må forholde seg til. Vi kan også hjelpe til med å sette opp interne systemer for kontroll og oppfølging av HMS.

 • Arbeidsmiljøloven
 • Internkontrollforskriften
 • HMS systemer for din bedrift
 • Implementere systemer som fungerer
 • Effektive vernerunder
Lover og regler

Vi har jobbet med mange prosjekter der vi må forholde oss til blant annet.

 • Mineralloven
 • Mineralforskriften
 • Arbeidsmiljøloven
 • Forskrift om utførelse av arbeid
 • Med videre.
Teknisk / marked

Vi har jobbet med en lang rekke tilknyttede problemstillinger for mange bedrifter. Vi har hjulpet til med bedrifters ansikt utad i form av logo, webside og generelt design og vi har satt opp skybaserte tjenester som helt eliminerer behovet for en IT-avdeling i en bedrift. Vi har tilknyttet oss engelsk oversetter i verdensklasse og vi har personer som kan hjelpe til med engelske kontrakter og generell konsultasjon på disse områdene.

 • Skybaserte tjenester
 • Språk
  • Engelsk oversettelser, IELTS nivå 9
  • Japansk
  • Filippinsk
 • Kontraktskonsultasjon

.