Kunngjøringer

Oppstart av planarbeid for Nye Sulitjelma Gruver – Bursiområdet, del av Gnr/Bnr. 119/1, Fauske kommune

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9 varsles oppstart av privat reguleringsplan for gnr. 119/1 i Fauske kommune.

Tiltakshaver: Nye Sulitjelma Gruver AS.
Plankonsulent: Promin AS

Formålet med planprosessen er å etablere sikker avkjørsel for eksisterende tunnel (Rupsi stoll) inn i fjellet, samt etablere en steinfylling ved siden av eksisterende fylling langs Avilonveien. Dette er en detaljregulering som legger til rette for forlengelse av Rupsi stoll.

Informasjon om planoppstart og planprogram finnes også på: www.fauske.kommune.no.
Merknader og synspunkter, som kan ha betydning for planarbeidet sendes til post@promin.no. Man kan også ta kontakt med Promin AS for mer informasjon om planarbeidet, bruk da epost over eller ring 923 52 333.

Frist for tilbakemelding: 02.02.2022

Vedlegg:

 

 

Offentlig høring – 8. august til 19. september 2019

Planprogram for detaljregulering av Åremmen skiferbrudd

Gnr 108 bnr 2 i Agdenes kommune
I henhold til plan- og bygningslovens § 4-1, er det utarbeidet planprogram i forbindelse med oppstart av reguleringsarbeider for oppstart av skiferbrudd i Åremmen på ovennevnte eiendom.

Planområdet er vist på skissen over og omfatter følgende områder innenfor eiendom 108/2; et område på 163 daa til uttak/steinbrudd (brunt), 16 daa til vegetasjonsskjerm (mørk grønn) og 311 daa omregulert fra LNF Sone 2 til LNF (lys grønn). I tillegg er det planlagt regulering av Åremsveien til vegformål for uttaket (gul strek).

Hensikten med planarbeidene er å tilrettelegge for oppstart av skiferbrudd i Åremmen med oppstart av lokal virksomhet og bearbeiding av naturstein. Dette vil skape lokale arbeidsplasser.
Planprogrammet er tilgjengelig HER og på nettsidene til Agdenes kommune (www.agdenes.kommune.no).

Kommentarer, innspill og merknader til planprogrammet og planarbeidet rettes til:

  • Post: Promin AS, Nedre Ferstadveg 17B, 7023 Trondheim, eller
  • Epost: post@promin.no

innen 19. sept. 2019.